กุศลอกุศล

กุศลอกุศล
จะส่งผลแก่คนได้
เวลาและที่ไป
สองนี้คล้ายตัวเปิดทาง
ร่างกายและการทำ
คล้ายผู้นำและผู้สร้าง
พระว่าทั้งสี่อย่าง
ใครประมาทอาจถึงตาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๔