สีลสามัญญตา

สีลสามัญญตา
กติกาของสังคม
เท่าเทียมและเหมาะสม
ปราชญ์นิยมใช้ประจำ
ไม่มีกติกา
มีแต่ว่าไม่เป็นธรรม
อย่างนี้มีแต่นำ
ความวุ่นวายให้สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๔