ทิฏฐิสามัญญตา

ทิฏฐิสามัญญตา
คือปัญญาอันเห็นชอบ
ถูกต้องตามระบอบ
คุณธรรมและความจริง
ธรรมนี้พระสอนว่า
มีคุณค่าอันสูงยิ่ง
สังคมได้พึ่งพิง
เหมือนไฟส่องมองทิศทาง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๔