สิ่งที่ไร้สาระ

สิ่งที่ไร้สาระ
อุตส่าหะเฝ้าเพียรทำ
พระว่ามีแต่นำ
ความไร้ค่ามาสู่ตน
นานวันยิ่งหลงผิด
ลืมนึกคิดเหตุผล
เขานั้นจึงเป็นคน
ไร้แก่นสารจนวันตาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๔