มั่นในสุจริต

มั่นในสุจริต
ทั้งกายจิตและวาจา
ไม่มีความมายา
คิดปลิ้นปลอกหลอกลวงใคร
นี้คือคุณพระสงฆ์
พุทธองค์ทรงสอนไว้
ควรค่าการกราบไหว้
ของมวลเหล่าชาวประชา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๔