สิ่งที่บรรพชน

สิ่งที่บรรพชน
ได้คิดค้นศึกษามา
เพื่อรวมความศรัทธา
รวมความรักสามัคคี
คำพระท่านสอนไว้
ว่าเปรียบได้กับเจดีย์
มงคลย่อมเกิดมี
แก่ผู้ทำความยำเกรง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๔