มนุษย์ต่างมีจิต

มนุษย์ต่างมีจิต
ความนึกคิดเป็นของตน
กุศลอกุศล
ตามอารมณ์สั่งสมมา
อยู่กันเป็นสังคม
ท่านนิยมกติกา
ไม่ทำตามตัณหา
อันเกิดมาจากอารมณ์
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔