ท่านว่าผู้เกลียดธรรม

ท่านว่าผู้เกลียดธรรม
มีแต่นำทุกข์และภัย
เป็นคนมีจิตใจ
ยากที่ใครจะคบหา
และธรรมของมนุษย์
สำคัญสุดนักปราชญ์ว่า
คือความกรุณา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔