พระว่าความดีใด

พระว่าความดีใด
ทำด้วยใจเสียสละ
หรือทำเพื่อลดละ
ความเลวร้ายในใจตน
ไม่มีเจตนา
คิดจะหาลาภและผล
ดีนั้นประเสริฐล้น
วิญญูชนนิยมทำ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ก.ค.๒๕๖๔