ความดีขั้นสมมุติ

ความดีขั้นสมมุติ
เปรียบประดุจกรอบแห่งใจ
ให้คิดอยู่แต่ใน
ท่านจัดไว้ว่าความดี
คนอื่นล้วนหมดสิทธิ์
ที่จะคิดหาวิธี
อันนอกจากกรอบนี้
เป็นทางใหม่ให้สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ ก.ค.๒๕๖๔