อันตัวสมุทัย

อันตัวสมุทัย
คือเหตุให้เกิดปัญหา
คำพระท่านสอนว่า
ต้องศึกษาให้เข้าใจ
ทิฏฐิเป็นสัมมา
คือปัญญาอันยิ่งใหญ่
กำจัดสมุทัย
ให้หมดได้อย่างแท้จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ก.ค.๒๕๖๔