คติของสัทธา

คติของสัทธา
นักปราชญ์ว่าสองสถาน
คือจริงทุกประการ
มิฉะนั้นก็มุสา
ฟังหูเหลือไว้หู
รู้วิจารณ์ด้วยปัญญา
นี้คือหนทางมา
แห่งสัทธาตามความจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ ก.ค.๒๕๖๔