เมตตา ความหวังดี

เมตตา ความหวังดี
คือใจที่ไร้หิงสา
ครุ่นคิดและใฝ่หา
สุขกายใจให้แก่กัน
คำพระว่าเมตตา
ประหนึ่งว่าไม้ค้ำยัน
โลกนี้ให้ตั้งมั่น
ดำรงอยู่คู่ฟ้าดิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ ก.ค.๒๕๖๔