ทุกข์จนกับทุกข์ตาย

ทุกข์จนกับทุกข์ตาย
ปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนว่า
ทุกข์จนเลวร้ายกว่า
เพราะเวลาทุกข์ยาวนาน
ทุกข์ตายแค่อึดใจ
ก็ผ่านไปไม่ทรมาน
คำของนักปราชญ์ท่าน
ฝากวิจารณ์ข้อเท็จจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ ก.ค.๒๕๖๔