ความโกรธความพยาบาท

ความโกรธ ถ้าผู้ใหญ่
รู้จักใช้ตามเหมาะสม
ไม่ใช้ตามอารมณ์
ปราชญ์ชื่นชมและบูชา
แต่ความพยาบาท
ผูกอาฆาตขาดเมตตา
หาทางจะเข่นฆ่า
ท่านสอนว่าไม่ควรทำ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ ก.ค.๒๕๖๔