ความเพียร

ความฝันแม้ทุกสิ่ง
ย่อมเป็นจริงเพราะความเพียร
ดังนั้น อย่าผิดเพี้ยน
เที่ยวอ้อนวอนขอพรใคร
ความเพียรพระตรัสสอน
ว่าเป็นพรอันยิ่งใหญ่
มีอยู่คู่จิตใจ
นำมาใช้พ้นทุกข์จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ ก.ค.๒๕๖๔