สามัคคีดีกันไว้

ต้นไม้รวมกันอยู่เป็นหมู่ไม้
ย่อมพ้นภัยจากลมที่โหมใส่
มวลมนุษย์สามัคคีดีกันไว้
ย่อมพ้นจากผองภัยได้ทั้งมวล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ ส.ค.๒๕๖๔