เพราะกลัวเสื่อมลาภยศ

เพราะกลัวเสื่อมลาภยศ
จึงได้งดหรือนิ่งไว้
หรือคิดทำการใด
อันผิดไปจากคลองธรรม
นี้คือ ภยาคติ
ความดำริอันมืดดำ
เกียรติคนย่อมตกต่ำ
เพราะอคติข้อนี้ แล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ส.ค.๒๕๖๔