ทำงานให้แก่สังคม

ผู้ที่ตัดสินใจ
ทำงานให้แก่สังคม
คุณธรรมที่เหมาะสม
จำต้องหาประจำตน
สุจริตเสียสละ
ทั้งสัจจะและอดทน
มั่นไว้ในกมล
ช่วยให้คนเกิดสัทธา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ ส.ค.๒๕๖๔