เมื่อเราจะตกเหว

เมื่อเราจะตกเหว
แม้คนเลวมาบอกให้
นักปราชญ์ท่านสอนไว้
ควรขอบใจและทำตาม
ไม่ควรจะมีจิต
คิดรังเกียจหรือเหยียดหยาม
ว่าเขาคนเลวทราม
ไม่ควรค่ามาเตือนเรา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ ส.ค.๒๕๖๔