มุ่งมั่นทำประโยชน์

มุ่งมั่นทำประโยชน์
สิ่งมีโทษเว้นห่างไกล
และทำด้วยจิตใจ
เสียสละละอัตตา
อย่างนี้คำของพระ
เรียกอัตถจริยา
เป็นธรรมเครื่องนำมา
ซึ่งความรักสามัคคี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ ส.ค.๒๕๖๔