ไร้ผู้รู้ไร้ธรรม

ที่ใดไร้ผู้รู้
หรือมีอยู่แต่ไร้ธรรม
และพูดแต่ถ้อยคำ
อันไม่นำประโยชน์มา
ที่นั้นผู้เป็นปราชญ์
ท่านไม่จัดว่าสภา
เพราะคนและวาจา
ทั้งไร้ค่าและไร้ธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ ก.ย.๒๕๖๔