อุปาทาน

ตัณหาและเห็นผิด
ที่ยึดติดมายาวนาน
พระเรียกอุปาทาน
ตัวขัดขวางทางก้าวหน้า
ผู้มีอุปาทาน
ยากแก่การพัฒนา
เพราะเขาถูกตัณหา
และเห็นผิดปิดบังใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔