หนักแน่นยามมีทุกข์

หนักแน่นยามมีทุกข์
ยามมีสุขเสงี่ยมใจ
กล้าหาญยามมีภัย
นี้นิสัยธีรชน
นักปราชญ์ท่านสอนว่า
เหล่ามารดามีกุศล
จึงคลอดบุตรของตน
มีความดีเช่นนี้มา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔