บุคคลผู้ยึดติด

บุคคลผู้ยึดติด
กับความคิดตนเป็นใหญ่
ไม่ฟังความคิดใคร
มักจะไม่พัฒนา
เหมือนอึ่งที่คุดคู้
ซ่อนตัวอยู่ในกะลา
เขาจึงไม่เห็นฟ้า
อันเวิ้งว้างและกว้างไกล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔