มีศีลมีปัญญา

มีศีลมีปัญญา
และหาญกล้าทำความดี
ท่านว่าคนอย่างนี้
เหล่าวิญญูท่านบูชา
แม้มีผู้คิดร้าย
มาทำลายมาก่นด่า
ความดีย่อมรักษา
ให้อยู่รอดและปลอดภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔