วันเกษียณบรรจบครบวาระ

วันเกษียณบรรจบครบวาระ
วันสละหัวโขนเคยสวมใส่
ทั้งหัวพระหัวนางต่างถอดไว้
เพื่อกลับไปนอนนั่งหลังเวที
ที่อยากถอดมานานพลันโล่งจิต
ที่เสพติดหม่นไหม้ดังไฟจี้
ที่ศึกษาธรรมไว้ย่อมไม่มี
ความยินดียินร้ายในใจเลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔