ตัณหามาสิงใจ

ตัณหามาสิงใจ
ได้เท่าไรไม่รู้พอ
ได้แล้วอยากได้ต่อ
คือเหตุก่อปวงปัญหา
ตนเองก็ไร้สุข
อาจนำทุกข์และภัยมา
ให้แก่ชาวประชา
ดับตัณหาท่านว่าดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๘ ต.ค. ๒๕๖๔