คนผู้อัตถัญญู

คนผู้อัตถัญญู
คือผู้รู้ความมุ่งหมาย
การทำอันหลากหลาย
ว่าประสงค์ตรงสิ่งใด
อีกอย่างคือรู้ผล
สิ่งที่ตนกำลังได้
ว่าเกิดจากเหตุใด
แล้วแก้ไขให้ดีงาม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ต.ค. ๒๕๖๔