ตัวตัณหา

พระว่าเครื่องจองจำ
แม้ที่ทำด้วยเหล็กกล้า
สามารถพันธนา
เพียงร่างกายในเรือนจำ
แต่ว่าตัวตัณหา
พันธนาได้ลึกล้ำ
ดึงใจให้คิดต่ำ
จนถึงนำสู่อบาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๔