เพราะหนังหุ้มไว้

เพราะเนื้อและกระดูก
นั้นได้ถูกหนังหุ้มไว้
กายจึงงามสดใส
ชวนให้จิตคิดผูกพัน
ถ้าถกหนังออกไป
ให้เห็นจริงทุกสิ่งอัน
ใจที่เคยยึดมั่น
คงเบื่อหน่ายไม่ใยดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔