ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

ท่านว่ามีปัญญา
ประเสริฐกว่าทรัพย์อื่นใด
แต่เมื่อขาดทรัพย์ไป
มักทำให้อับปัญญา
มีทรัพย์อันพอเพียง
คือพอเลี้ยงอาตมา
รู้ดับตัวตัณหา
นี้ปัญญาประเสริฐจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๔