พอใจสิ่งที่มี

พอใจสิ่งที่มี
และยินดีสิ่งที่ได้
พระว่าทรัพย์ยิ่งใหญ่
กว่าทรัพย์ใดในโลกา
เพราะทรัพย์อื่นจากนี้
มักเป็นที่ให้ตัณหา
แอบแฝงแทรกแซงมา
ทำลายสุขสร้างทุกข์ภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ พ.ย. ๒๕๖๔