ศีลธรรม

ท่านว่าศีลธรรม
เป็นเหตุนำให้คนดี
ทรัพย์ยศนอกจากนี้
มีคติไม่แน่นอน
ใช้ทางอกุศล
ก็ส่งผลให้เดือดร้อน
คำพระท่านจึงสอน
ว่าอย่าปลื้มจนลืมธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔