ความเหลิงในอำนาจ

ความเหลิงในอำนาจ
จนถึงขาดใช้ปัญญา
ถือจัดตัวอัตตา
คำพระว่าความเมายศ
และว่าความเมานี้
ทำความดีให้หายหด
ดีเก่านั้นก็หมด
ความดีใหม่ก็ไม่มา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ พ.ย. ๒
๕๖๔