กำลังใจ

ปราชญ์ว่ากำลังใจ
นี้ยิ่งใหญ่และมีค่า
มั่นคงและแกร่งกล้า
มากยิ่งกว่ากำลังใด
เหมือนพระโพธิสัตว์
ทรงกำจัดหมู่มารได้
ก็เพราะกำลังใจ
อันยิ่งใหญ่ของพระองค์
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๔