ทำดีด้วยความคิด

ทำดีด้วยความคิด
สุจริตเป็นเบื้องหน้า
ไม่มีความมายา
แม้น้อยนิดในจิตใจ
ปราชญ์ว่าทำอย่างนี้
เป็นความดีอันยิ่งใหญ่
ทำใจให้ผ่องใส
ศีล-พรตใดไม่เปรียบปาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๔