กำลังใจ

ปราชญ์ว่ากำลังใจ
นี้ยิ่งใหญ่และมีค่า
มั่นคงและแกร่งกล้า
มากยิ่งกว่ากำลังใด
ศรัทธาและปัญญา
นี้มีค่าและยิ่งใหญ่
สุดยอดกำลังใจ
ที่ช่วยให้สำเร็จการ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ พ.ย.
๒๕๖๔