วิมังสา

พระว่าวิมังสา
คือปัญญาคิดไตร่ตรอง
ให้รู้ความถูกต้อง
ของเหตุการณ์-งานที่ทำ
และว่าปัญญานี้
หากใครมีใช้ประจำ
แน่นอนย่อมจะนำ
ทั้งมงคลและผลงาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔