อนัตตา

ไม่เที่ยง ถูกบีบคั้น
อีกหนึ่งนั้นอนัตตา
ไม่อาจไปบัญชา
ให้เป็นตามความต้องการ
สรรพสิ่งสรรพสัตว์
นักปราชญ์จัดเป็นสังขาร
ไม่มีที่พ้นผ่าน
สามประการนั้นได้เลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ ธ.ค. ๒๕๖๔