พูดเท็จเพื่อป้ายสี

พูดเท็จเพื่อป้ายสี
ให้คนดีเขาเสียหาย
โดยมีความมุ่งหมาย
จะทำลายคุณความดี
ท่านว่าบุคคลใด
ที่ชอบใช้วิธีนี้
ทั้งเกียรติและศักดิ์ศรี
แม้เคยมีก็หมดไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ธ.ค. ๒๕๖๔