กาย วาจาและใจ

กาย วาจาและใจ
ผู้คุมได้ทั้งสามอย่าง
ชื่อว่าย่อมปิดทาง
แห่งอบายมิให้มี
การทำทุจริต
ด้วยกายจิตและวจี
พระว่าทั้งสามนี้
คือประตูสู่อบาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕