ความซื่อกินไม่หมด

ความซื่อกินไม่หมด
ชอบทำทุจริต
และไม่คิดทำความดี
บุคคลทั้งสองนี้
ชื่อว่ามีอกุศล
เรียกว่าความประมาท
เหตุพินาศและอับจน
แม้ยังอยู่เป็นคน
ท่านว่าคล้ายกับตายแล้ว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕