การอยู่กับหมู่คน

การอยู่กับหมู่คน
เกิดภัยแก่ส่วนรวม
พร้อมเข้าร่วมช่วยต่อสู้
ด้วยใจคิดเชิดชู
และชื่นชมอุดมการณ์
ยอมสละประโยชน์ตน
ชื่อว่าคนใจกล้าหาญ
สังคมล้วนต้องการ
แต่น้อยนักจักหาเจอ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๕