มีธรรมและสิ่งของ

มีธรรมและสิ่งของ
ไว้รับรองผู้มาหา
อีกทั้งกิริยา
ที่เย็นตาและเย็นใจ
ปราชญ์ว่าบุคคลนี้
ชื่อว่ามีอัธยาศัย
อันเป็นต้นเหตุให้
ได้ชื่นชมความร่มเย็น
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๕