คนพาล

ถ่านไฟที่มีไฟ
นี้ย่อมไหม้มือคนจับ
แม้ถ่านที่ไฟดับ
คนไปจับมือก็ดำ
คนพาลเหมือนถ่านไฟ
เพียงอยู่ใกล้ก็มีกรรม
คบหาก็ยิ่งนำ
ทุกข์และภัยใหญ่หลวงมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ก.พ. ๒๕๖๕