ศักดิ์ศรี

ท่านว่าเป็นมนุษย์
สำคัญสุดที่ศักดิ์ศรี
คือสิทธิ์และเสรี
อันเกิดมีโดยชอบธรรม
ตัวเราก็แค้นใจ
เมื่อมีใครมาล่วงล้ำ
คนอื่นก็เจ็บช้ำ
เมื่อเราไปทำลายเขา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ ก.พ. ๒๕๖๕