อยู่กันเป็นสังคม

อยู่กันเป็นสังคม
จะสุขสมและร่มเย็น
ต้องทำตามกฎเกณฑ์
ที่ถูกสร้างอย่างเป็นธรรม
พระว่าธรรมเท่านั้น
ช่วยป้องกันความตกต่ำ
พร้อมกับจะช่วยนำ
ให้พ้นทุกข์พบสุขจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๕