สมานัตตตา

สมานัตตตา
การรักษาคุณความดี
ให้ตั้งอยู่คงที่
แม้ฐานะจะเปลี่ยนไป
พระว่าธรรมข้อนี้
ผู้ใดมีประจำไว้
จักช่วยประสานใจ
ญาติมิตรให้รักใคร่กัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๕