พระว่าสัจธรรม

พระว่าสัจธรรม
มีประจำสรรพสิ่ง
อย่างไรก็ไม่ทิ้ง
ความเป็นจริงของตนไป
กุศล อกุศล
อันบุคคลได้ทำไว้
สุข ทุกข์เขาย่อมได้
ไปตามกรรมที่ทำมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๕